Follow by Email

dimarts, 9 de juliol de 2013

La meua posició sobre informe en la premsa

Ací teniu la noticia segons el diari Información http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2013/07/10/guadalest-encarga-informe-desvincular-exalcalde/1394016.html

El darrer ple de l'Ajuntament

-----------------------------------VERSIÓ EN VALENCIÀ--------------------------------------- En el darrer ple de l'Ajuntament, del dia 1 de juliol, hi va haver un punt d'importància fonamental: el de l'aprovació d'un informe auditoria per enviar al Tribunal de Cuentas, sobre el període 2004-2007. Es tracta d'una època en què Juan Bautista Balaguer era l'alcalde i de la qual la corporació posterior, la del 2007 al 2011, es va trobar sense cap dada econòmica documentada. Per això, l'ajuntament presidit per Trini Amorós va elevar l'estat econòmic al Síndic de Comptes i este al Tribunal de Cuentas. Posteriorment, el tema va entrar per via penal en el jutjat de la Vila Joiosa. El Tribunal de Cuentas encara no ha emés la sentència definitiva, però en una providència prèvia demanava la devolució de més de 500.0000€ a Juan Bautista Balaguer. Ara, amb l'excusa que hi havia errors, l'alcalde actual, Enrique Ponsoda, ha demanat este informe a l'empresa Garrigues (Informe de Análisis Económico). Un informe ha costat 10.000€ i que el pagarem tots els habitants del Castell. Què diu l'informe? vol "demostrar" que les entrades econòmiques "previsibles" del període 2004-2007 i les eixides (pagaments) "previsibles", més o menys, coincideixen. Les quantitats de diners que "possiblement" entraren es varen gastar pagant els treballadors del pàrquing i tornant els diners de la gent que n'havia posat per comprar la casa d'Ordunya. Parlem de "previsibles" o de "possibles" perquè en un economia irregular: Com es poden demostrar les coses? Com es demostra que varen entrar els diners que calcula l'informe? Com se sap que varen eixir els diners que hi preveu? Les eixides van referides al pagament dels treballadors del pàrquing i als diners que es varen donar, en mà, per retornar a qui n'havien posat per comprar la Casa d'Orduña. Sobre això darrer: Quina certesa tenim? És prou un simple paper on posa que es tornaren diners? En un llistat de l'informe hi ha la presència de quatre familiars directes de Juan Bautista Balaguer. Tot preguntes: 1) De quina manera, en una economia irregular, es pot justificar que s'han gastat determinats diners? 2) Com sabem que els gastos i els pagaments vénen dels diners dels ingressos i no d'altres fonts? Si tot l'Ajuntament funcionava en economia irregular, es pot afirmar que els pagaments eren dels diners dels ingressos del pàrquing o de la Casa Ordunya i no dels impostos de basura o de vehicles, per exemple? Quina evidència tenim que els diners gastats són del període 2004 al 2007 i no de cinc, o de dos, anys abans, per posar un altre dubte? Paradoxes: l'informe reconeix, en tot moment, que l'economia de l'Ajuntament era irregular i això és lo problemàtic i lo greu, és clar! Tindrà efectes pràctics? Espere que no. L'informe d'una altre empresa, o del fiscal, podria deixar les coses de manera molt diferent o completament oposada. Per què vaig votar en contra? Vaig votar en contra, a banda de tot el que he dit, a més perquè ens ha costat 10 000€. I perquè té l'aire d'una faena que no toca fer a la institució, a l'Ajuntament. El dubte: no serà un gest més del PP --als quals ens hi té acostumats-- per encobrir un presumpte cas de corrupció? ---------------------------------------- VERSIÓ EN CASTELLÀ-------------------------------- En el último pleno del día 1 de julio hubo un punto de importancia fundamental: el de la aprobación de un informe auditoría para enviar al tribunal de Cuentas, sobre el periodo 2004-2007. Se trata de una época en la que Juan Bautista Balaguer era el alcalde y de la cual la corporación posterior se encontró sin ningún dato económico documentado. Por ello, el ayuntamiento presidido por Trini Amorós elevó información al Síndic de Comptes y éste al Tribunal de Cuentas. Posteriormente, el tema entraba por vía penal en el juzgado de la Vila Joiosa. El Tribunal de Cuentas no ha emitido la sentencia definitiva, pero en una providencia previa pedía la devolución de más de 500.0000 € a Juan Bautista Balaguer. Ahora, con la excusa de que había errores, el alcalde actual, Enrique Ponsoda, ha pedido este informe a la empresa Garrigues (Informe de Análisis Económico). Un informe que ha costado 10.000 € y que pagaremos todos los habitantes del Castell de Guadalest. ¿Qué dice el informe? quiere "demostrar" que las entradas económicas "previsibles" del periodo 2004-2007 y las salidas --pagos-- "previsibles", más o menos, coinciden. Las cantidades de dinero que "posiblemente" entraron se gastaron pagando los trabajadores del parking y devolviendo el dinero de la gente que lo había dado para comprar la casa de Ordunya. Hablamos de "previsibles" o de "posibles" porqué que en una economía irregular: ¿Cómo se pueden demostrar las cosas? ¿Cómo se demuestra que entró la cantidad de dinero que calcula el informe? ¿Cómo se sabe que salió el dinero que prevé el informe? Las salidas van referidas al pago de los trabajadores del parking y al dinero que se dió en mano, como devolución a determinadas personas que lo habían puesto para comprar la Casa de Orduña. Sobre esto último: ¿De qué manera se pueden saber las cosas? ¿Basta con un simple papel firmado del interesado? En el listado del informe nos encontramos con la presencia de cuatro familiares directos de Juan Bautista Balaguer. Todo son preguntas: 1) ¿De qué manera, en una economía irregular, se puede justificar que se han gastado determinado dinero? 2) ¿Cómo sabemos que los gastos y los pagos vienen del dinero de los ingresos y no de otras fuentes? Si todo el Ayuntamiento funcionaba en economía irregular, ¿cómo podemos saber que los pagos eran del dinero de los ingresos del parking o de la Casa Ordunya y no de los impuestos de basura o de vehículos, por ejemplo? ¿Y de qué manera podemos establecer que el dinero gastado procede de ingresos del periodo 2004 al 2007 y no de cinco años antes, por exponer otra duda? Paradojas: el informe reconoce, en todo momento, que la economía del Ayuntamiento era irregular y esto es lo problemático y lo grave !por supuesto! ¿Tendrá efectos prácticos? Espero que no. Un informe de otra empresa, o del fiscal, podría dejar las cosas en una situación completamente diferente por no decir opuesta. ¿Por qué voté en contra? Voté en contra, a parte de todo lo que he dicho, además porque nos ha costado 10 000 €. Y porqué tiene un aire de un trabajo que no toca realizar a la institución, al Ayuntamiento. La duda: ¿No será un gesto más del PP, al que nos tiene acostumbrados, por encubrir un presunto caso de corrupción?