Follow by Email

divendres, 28 d’octubre de 2011

Diners de la Diputació per al depòsit del Morro del Mas

Ajuntament del Castell de Guadalest

Actuació hidràulica. Cost de l'actuació. Subvenció. "Realització de Bypass al Dipòsit Morro del Mas" (Expte. 2011/047-IACH) 25.423,73 .- (IVA exclòs, i segons documentació tècnica que consta en l'expedient) 24.152,54 .-.- (imputables a la partida 29.452.76200 del Pressupost provincial de 2011) ; 95% 
Percentatge subvencionat

dimecres, 26 d’octubre de 2011

Preguntes per al Ple de l'Ajuntament del dia 26 d'octubre 2011

PREGUNTES DEL PORTAVEU DEL GRUP SOCIALISTA AL PLE DEL 26 OCTUBRE 2011
1)      El govern municipal pensa aprofitar les subvencions del Ministeri de Foment?  (Per exemple, restaurar el Castell (de l’Alcozaiba) i el Portal) Com pensa fer front a la demanda de LUBASA?

2)      Per què, durant l’estiu, no es va aprofitar una de les treballadores de la Casa de la Cultura per a substituir a la de l’Oficina de Turisme? (I es va emplear a un nou treballador per fer la faena) Com es va fer la selecció?

3)      Sobre l’organització del pàrquing, després d’haver constat que no sempre es cobres tots els cotxes (a certes hores no hi ha cap treballador o el treballador no pot amb tota la faena), per què no es planifiquen bé els horaris i es busca la manera d’obtenir el màxim de recaptació? Per què no es delimita una zona d’aparcament per la gent del poble lluny de la zona del costat de la carretera?    

4)      Hi ha permís municipal per a fer escalada en la Penya Maura?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREGUNTAS DEL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA EN EL PLENO DEL 26 OCTUBRE 2011

1) ¿El gobierno municipal piensa aprovechar las subvenciones del Ministerio de Fomento?  (restaurar, por exemplo, el Castillo (de la Alcozaiba) y el Portal) ¿Cómo piensa hacer frente a la demanda de LUBASA?

2) ¿Por qué, durante el verano, no se aprovechó una de las trabajadoras de la Casa de la Cultura para sustituir a la de la Oficina de Turismo? (Y se empleó a un nuevo trabajador para realizar el trabajo) ¿Cómo se hizo la selección?

3) Sobre la organización del parking, después de haber constatado que no siempre se cobra a todos los coches (a ciertas horas no hay ningún trabajador o no puede con todo el trabajo), ¿Por qué no se planifican bien los horarios y se busca la manera de obtener el máximo de recaudación?  ¿Por qué no se delimita una zona de parking para la gente del pueblo alejada de la carretera?  

4) ¿Hay permiso municipal para hacer escalada en la Peña Maura?